Nasza Przyszłość

O projekcie

Projekt "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" realizowany był przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucją Pośredniczącą była  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Cel projektu

Wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych 180 osób (90K,90M) pracowników 70MMŚP branż istotnych dla rozwoju woj. mazowieckiego (turystka, transport, przemysł rolno-spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna).

Projekt swoim zasięgiem obejmował województwo mazowieckie. Okres realizacji projektu: 01.11.2013 r. - 31.10.2014 r.


Szkolenia
• Norma PRO (72 h)
Celem szkolenia było nabycie umiejętności posługiwania się programem Norma PRO/Norma STANDARD w celu samodzielnego tworzenia i edycji dowolnego typu kosztorysów. Dzięki szkoleniu Uczestnicy/czki mogli nabyć umiejętność czytania i korygowania kosztorysów, obliczania cen jednostkowych obiektów, stosowania kosztorysów. wariantowych, porównawczych i złożonych, rozliczania inwestycji. Dzięki nabyciu umiejętności kosztorysowania potwierdzonych certyfikatem Uczestnicy/czki i ich firmy będą mogły brać udział w przetargach i zamówieniach publicznych. Szkolenie zakończyło się zewnętrznym egzaminem Certyfikowany Użytkownik Programu Norma Pro.

• AutoCAD (120 h)
Celem szkolenia było przygotowanie Uczestników/czek do tworzenia 2D i 3D rysunków technicznych wraz z przekrojami i wszystkimi niezbędnymi elementami potrzebnymi do przekształcania modeli projektowych. Nabycie umiejętności biegłego posługiwania się programem AutoCAD pozwoli Uczestnikom/czkom tworzyć szkice i rysunki, opracowywać i wizualizować projekty przestrzenne. Dzięki nowoczesnym narzędziom nawigacyjnym projektanci mogą bezpośrednio manipulować modelami podczas ich tworzenia i edytowania, co znacznie usprawnia pracę. Szkolenie zakończyło się zewnętrznym certyfikatem Autodesk.

 

Uczestnicy

Projekt skierowany był do180 Pracowników (90 K, 90 M), w tym co najmniej 50% osób z wykształceniem co najwyżej średnim (45 K, 45 M), oraz co najmniej 30% osób niepełnosprawnych (27 K, 27 M), zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. mazowieckiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, wydelegowanych przez co najmniej 70 przedsiębiorstw sektora MMŚP (przedsiębiorstw w rozumieniu prawa wspólnotowego),  posiadających jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie woj. mazowieckiego. Firmy delegujące  nie mogły dotychczas korzystać ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w woj. mazowieckim w ramach Poddziałania 8.1.1 w latach 2007-2011 i  powinny prowadzić działalność w branżach: turystka, transport, przemysł rolno-spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna.

Przedsiębiorstwa przystępowały do projektu oraz otrzymywały pomoc de minimis w momencie podpisania umowy wewnątrzprojektowej, natomiast osoby wydelegowane do korzystania ze wsparcia szkoleniowo – doradczego nabywały status Uczestnika/czki w pierwszym dniu wsparcia w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa.
Do projektu mogły zostać zakwalifikowane wyłącznie przedsiębiorstwa:

- nie prowadzące działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis)

- nie pozostające w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis)

- nie będące podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem (Ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404)

 

Rekrutacja

I etap: Ocena formalna: zgłaszanie uczestnictwa poprzez dostarczenie (listownie, osobiście, mailowo) kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

- Formularz Zgłoszeniowy od Uczestnika/czki i Pracodawcy,

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- Oświadczenie de minimis,

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i oddelegowaniu do projektu,

- Kopie KRS lub wydruk ze stron CEIDG potwierdzające status przedsiębiorstwa;

II etap: Ocena merytoryczna zgłoszeń: odbędzie się w oparciu o następującą punktację:

- ANKIETA Moje Postawy - Minimum kwalifikacyjne co najmniej 70% pkt.

Kryteria: ocena własnej sytuacji na rynku pracy (0-10 pkt), oczekiwania związane ze szkoleniem (0-10 pkt), wpływ szkolenia na sytuację zawodową (0-10 pkt).

- TEST WIEDZY z zakresu proponowanego szkolenia (w trakcie spotkania z komisją rekrutacyjną). Cel: ocena poziomu wiedzy Uczestników/czek, właściwy dobór osób do grup, a w konsekwencji zwiększenie efektywności i indywidualizacji wsparcia.

 

Osoby do kontaktu

Biuro ELPRO Sp. z o.o./Warszawa: Karolina Kawa, tel.: 504 268 292, e-mail: k.kawa@elpro.lublin.pl

Biuro Projektu/Radom: Agnieszka Wolińska, tel.: 519 323 392, e-mail: a.wolinska@consultor.pl

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)