Idea CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu


 

Co to jest CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – zgodnie z definicją zawartą w Normie PN-ISO 26000 - jest to "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach."

 

Skąd pomysł na CSR w ELPRO?

Od samego początku funkcjonowania Spółki staraliśmy się stworzyć warunki sprzyjające właściwej atmosferze pracy z uwzględnieniem i poszanowaniem potrzeb związanych z życiem prywatnym pracowników. Dlatego też idea CSR jest nam bardzo bliska i w momencie kiedy pojawiła się możliwość jej wdrożenia, podjęliśmy decyzję o sformalizowaniu dotychczasowych działań. Dodatkowym argumentem była świadomość odpowiedzialności społecznej, jaka ciąży na firmach świadczących usługi w branży szkoleniowej, które w istotny sposób oddziaływują na otaczające społeczeństwo i otoczenie w którym ono funkcjonuje. Chodzi przede wszystkim o ochronę środowiska naturalnego, racjonalizację zużycia energii i efektywne zarządzanie nią. Tylko kompetentni i wykwalifikowani pracownicy są w stanie dbać o te elementy. Dlatego też poprzez wdrożenie systemu CSR możemy kreować dobre praktyki i w wymierny sposób wpływać na wyżej wymienione czynniki. Efektem takiej polityki Spółki było opracowanie i wdrożenie projektu pn. „Wzrost poziomu kultury technicznej poprzez uruchomienie ogólnodostępnego demonstratorium OZE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Jak realizujemy CSR w firmie ELPRO?

W ramach wyżej wymienionego projektu firma ELPRO Sp. z o.o. miała możliwość wdrożenia w życie swoich planów dotyczących CSR. Podjęcie się realizacji tego wyzwania było naturalną konsekwencją strategii społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez ELPRO, która skupia się wokół zagadnień związanych z promowaniem odnawialnych źródeł energii. Strategia obejmuje swoim zakresem trzy obszary tematyczne: ochronę środowiska, rozwój kompetencji pracowniczych, a także rolę społeczną poprzez edukowanie grup interesariuszy.

Głównym celem strategii CSR w firmie ELPRO Sp. z o.o. jest: „Podniesienie poziomu kultury technicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród osób związanych z branżą techniczną”. Cel ten jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

 1. Uruchomienie laboratorium odnawialnych źródeł energii w celu umożliwienia środowisku technicznemu zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie.
 2. Zdobycie Akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego dla w/w laboratorium w celu uzyskania formalnej możliwości prowadzenia szkoleń na Certyfikowanego Instalatora w zakresie odnawialnych źródeł energii. Firma ELPRO Sp. z o.o. pozytywnie przeszła ocenę Urzędu Dozoru Technicznego w dniu 20 stycznia 2015 r. uzyskując akredytację Prezesa UDT nr OZE-A/13/00018/15 na realizację szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych.
 3. Wzrost kompetencji zawodowych pracowników w zakresie obsługi urządzeń edukacyjnych takich jak: systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła i solarne systemy grzewcze w celu podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie oraz zapewnienia profesjonalnej obsługi laboratorium.
 4. Umożliwienie studentom kierunków technicznych uczelni wyższych oraz przedstawicielom branży technicznej korzystania z laboratorium OZE w celu podnoszenia wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii i praktycznych umiejętności w zakresie ich montażu.

Działania dotyczyły 3 grup docelowych:

 • studentów i specjalistów z branży technicznej,
 • pracowników firmy ELPRO Sp. z o.o.,
 • społeczeństwa.

Wszystkie zamierzone cele udało się osiągnąć. Korzyści, jakie wyniknęły z realizacji projektu można podzielić na dwie grupy: wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz wpływ na funkcjonowanie otoczenia.

Do pierwszej grupy zaliczamy:

 1. Wzrost poziomu wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie działania urządzeń stanowiących wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii, co sprawiło, że pracownicy w większym stopniu uczestniczą w monitorowaniu jakości świadomych usług edukacyjnych.
 2. Firma ELPRO Sp. z o.o. została pierwszą akredytowaną przez UDT placówką dydaktyczną w województwie lubelskim z zakresu OZE.
 3. Wdrożenie procedur kontrolnych nad cyklem życia usług laboratorium OZE oraz podniesienie kompetencji pracowników uporządkowało procesy związane z działaniem Firmy i pozwoliło na kształtowanie jej profesjonalnego wizerunku.
 4. W wyniku uruchomienia laboratorium pojawiła się pierwsza na rynku lubelskim, nieoferowana dotychczas usługa szkoleń certyfikowanych z zakresu OZE.

Do drugiej grupy korzyści zaliczamy:

 1. Klienci Firmy – dzięki możliwości zapoznania się z urządzeniami znajdującymi się w laboratorium OZE nastąpił wzrost poziomu wiedzy praktycznej, co pozwoliło im na podniesienie jakości usług, uzyskanie referencji i stanie się cenionymi fachowcami na rynku instalacyjnym,
 2. Studenci – w wyniku poznania zasad działania urządzeń w praktyce zdobyli nowe umiejętności i poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystywania i zarządzania energią z OZE, dzięki czemu będą cenniejszymi pracownikami i łatwiej znajdą zatrudnienie w branży.

 

Jakie są dalsze plany na CSR w firmie ELPRO?

ELPRO Sp. z o.o. zamierza ugruntować wprowadzone rozwiązania i wprowadzić dalsze usprawnienia w zakresie CSR z uwagi na poniesione dotychczas nakłady finansowe i wysiłek organizacyjny. Zaprzestanie tego byłoby nierozsądne, tym bardziej, że idea CSR jest zgodna z misją naszej firmy.
Cały czas udoskonalamy CSR wprowadzając pewne korekty w systemie zarządzania i sposobie realizacji usług szkoleniowych. Będziemy kontynuować kontakt ze środowiskiem akademickim. Chcemy wprowadzić ideę CSR już na etapie przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
Jesteśmy świadomi korzyści jakie płyną ze stosowania systemu CSR zarówno dla pracowników firmy oraz klientów. Konkretne działania na większą skalę wymagające znacznych nakładów finansowanych będą uzależnione od możliwości pozyskania ewentualnego dofinansowania.

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)