ArCADia Termo - Ocena energetyczna

 

 

 

ELPRO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu oceny energetycznej, spełniających wymagania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie analizy ekonomicznej i środowiskowej oraz projektowanych lub zastosowanych rozwiązań technicznych. Szkolenia realizowane są w dowolnym miejscu na terenie całej Polski.

 

OCENA ENERGETYCZNA - z wykorzystaniem programu ArCADia Termo

 

 

Szkolenie prowadzone według nowej Ustawy z dn. 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (obowiązującej od dnia 9.03.2015 r.), nakładającej na właścicieli mieszkań, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych oraz innych budynków, obowiązek sporządzania "Świadectw charakterystyki energetycznej", w skrócie nazywanych "Oceną energetyczną".

 

 

Szczegóły dotyczące szkolenia poniżej:

 

 • Ogólne informacje o szkoleniu

  CEL SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest zapoznanie jego Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi charakterystyki energetycznej budynków oraz poznanie ich z funkcjonalnością i obsługą programu ArCADia Termo, wykorzystywanego do sporządzania charakterystyk, świadectw i audytów energetycznych budynków.

  NABYTE UMIEJĘTNOŚCI / KWALIFIKACJE:
  Szkolenie pozwala nabyć praktyczne umiejętności w zakresie oceny energetycznej budynków, m.in. opracowywania charakterystyk energetycznych, sporządzania analiz ekonomicznych i środowiskowych efektywności energetycznej oraz wykonywania świadectw energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania ArCADia Termo.

  Kurs zakończony jest praktycznym egzaminem wewnętrznym, sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności.

  W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:
  1. Zaświadczenie o kończeniu szkolenia i Certyfikat ArCADia Termo
  2. Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej
  3. Program ArCADia Termo - wersja edukacyjno-demonstracyjna, umożliwiający wykonanie świadectwa w domu
  4. Dodatkowe materiały pomocnicze w postaci tabel i rozporządzeń
  5. Możliwość późniejszych konsultacji z trenerem drogą elektroniczną.

  MIEJSCE SZKOLENIA: Cała Polska

  FORMA SZKOLENIA: Warsztaty komputerowe

  LICZBA GODZIN: 30 godzin

 • Program szkoleń

  • I. Podstawy prawne oceny energetycznej budynków

  • II. Przegrody budowlane

  • III. Obliczenia cieplne – straty ciepła

  • IV. Obliczenia cieplne – zyski ciepła

  • V. Strefy cieplne i strefy chłodu

  • VI. Ocena systemu ogrzewania

  • VII. Ocena systemu ciepłej wody użytkowej

  • VIII. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku

  • IX. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji

  • X. Przygotowanie świadectw energetycznych do wydruku i eksport do Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

  • XI. Analiza ekonomiczna zaopatrzenia budynku w energię

  • XII. Analiza środowiskowa zaopatrzenia budynku w energię

 • Grupa docelowa

  Szkolenia skierowane są głównie do projektantów, kosztorysantów, architektów, inżynierów.

  Kto może sporządzać świadectwo oceny energetycznej?
  W myśl postanowień ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy "Prawo Budowlane" (Dz.U. 07.191.1373), świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która: 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo inżynierskie na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;
  3. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  4. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej lub elektrycznej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed Ministrem Infrastruktury. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

 • Baza szkoleniowa

  Firma dysponuje klimatyzowanymi, w pełni wyposażonymi salami komputerowymi na terenie Lublina i Warszawy oraz 3 mobilnymi pracowniami komputerowymi, które umożliwiają realizację nowoczesnego procesu kształcenia zarówno w oddziałach firmy, jak również na terenie całej Polski.
  Oprócz standardowego wyposażenia sal w wysokiej jakości sprzęt komputerowy, projektory multimedialne i pomoce dydaktyczne, dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą socjalną, zapewniającą uczestnikom wygodę i komfort podczas zajęć. Pomieszczenie posiada szybkie łącze internetowe LAN oraz Wi-Fi, ponadto każdy Uczestnik zajęć ma dostęp do drukarki, kserokopiarki i skanera.

  Komputery wyposażone są w najnowszą wersję jednego z najpopularniejszych programów w dziedzinie oceny energetycznej, czyli ArCADię Termo, firmy INTERsoft, z dodatkowymi modułami:
  - Efekt ekologiczny
  - Efekt ekonomiczny
  - Dobór grzejników
  - Klimatyzacja


  Poniżej wyposażenie sal oraz parametry techniczne komputerów, z wykorzystaniem których realizowane są szkolenia.

  • ELPRO Lublin Sala A

   Parametry - Sala A:

   Zainstalowane oprogramowania:

   Liczba miejsc: 15÷18 + stanowisko trenera

   Rodzaj komputerów: komputery stacjonarne

   • Przekątna ekranu  – 22”

   • System operacyjny Windows 7 Home Premium Home Edition

   • Procesor 2x, 3616 MHz

   • RAM 8 GB

   • Karta wideo  GeForce GT 640  1024 MB


   • Autodesk AutoCAD
   • AutoCAD Civil 3D
   • Autodesk 3ds Max
   • Autodesk Inventor
   • Autodesk Revit Architecture
   • Autodesk Revit Structure
   • Autodesk Robot Analysis
   • ArCADia Termo
   • Norma PRO
   • Photoshop CC

   Internet: szybkie łącza internetowe LAN oraz Wi-Fi

   Dodatkowe wyposażenie: ekran, rzutnik multimedialny, flipchart

   Układ miejsc: konferencyjny

   Miejsce na catering oraz bufet kawowy: tak

   Oświetlenie: sztuczne - górne, naturalne – regulowane wertikalami.

  • ELPRO Warszawa

   Parametry - Sala A: Zainstalowane oprogramowania:

   Liczba miejsc: 12 + stanowisko trenera
   Rodzaj komputerów:
   komputery stacjonarne HP Pavilion ALL-in-One 200 PC

   • Przekątna ekranu  – 22”

   • System operacyjny Windows 7 Home Premium

   • Procesor Intel(R) Core (TM) i3 CPU 3.20 GHz

   • RAM 8 GB

   • Karta graficzna NVIDIA GeForce 210

   • Autodesk AutoCAD
   • AutoCAD Civil 3D
   • Autodesk 3ds Max
   • Autodesk Inventor
   • Autodesk Revit Architecture
   • Autodesk Revit Structure
   • Autodesk Robot Analysis
   • ArCADia Termo
   • Norma PRO
   • Photoshop CC

   Internet: szybkie łącza internetowe LAN oraz Wi-Fi

   Dodatkowe wyposażenie: rzutnik multimedialny, tablica suchościeralna

   Klimatyzacja: tak

   Układ miejsc: szkolny

   Miejsce na catering oraz bufet kawowy: tak

   Oświetlenie: sztuczne - górne, naturalne – regulowane roletami.

  • ELPRO Lublin Sala B

   Parametry - Sala B:

   Zainstalowane oprogramowania :

   Liczba miejsc: 8÷10 + stanowisko trenera

   Rodzaj komputerów: Laptopy

   System operacyjny Windows 7 Professional Media Center Edition

   • Dell Inspiron – 17,3”: Procesor Inter Core i5, 2x, 2400 MHz;  RAM 16 GB; Karta wideo  Intel (R) HD Grafics 4400

   • Dell Vostro  - 17,3”: Procesor Inter Core i5, 2x, 2300 MHz;  RAM 6 GB; Karta wideo  Intel (R) HD Grafics 3000

   • Autodesk AutoCADAutoCAD Civil 3D
   • Autodesk 3ds Max
   • Autodesk Inventor
   • Autodesk Revit Architecture
   • Autodesk Revit Structure
   • Autodesk Robot Analysis
   • ArCADia Termo
   • Norma PRO
   • Photoshop CC

   Internet: szybkie łącza internetowe LAN oraz Wi-Fi

   Dodatkowe wyposażenie: ekran, rzutnik multimedialny, flipchart

   Układ miejsc: konferencyjny

   Miejsce na catering oraz bufet kawowy: tak

   Oświetlenie: sztuczne - górne, naturalne – regulowane wertikalami.

  W skład bazy szkoleniowej wchodzi również mobilna pracownia komputerowa, składająca się z 36 wysokiej klasy laptopów marki Dell – 17,3”. W przypadku grup zorganizowanych daje to możliwość realizacji szkolenia na terenie całej Polski.
  Z racji posiadanej Autoryzacji, dysponujemy wszystkimi komercyjnymi licencjami na produkty firmy INTERsoft.

 • Najczęściej zadawane pytania

  I. Co to jest "Świadectwo charakterystyki energetycznej"?
   "Świadectwo charakterystyki energetycznej" potocznie nazywane także "Certyfikatem energetycznym" lub "Świadectwem oceny energetycznej", to dokument określający zapotrzebowanie na energię, wyrażone w kWh/m2/rok, niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem mieszkania, lokalu użytkowego, całego budynku lub jego części stanowiącej samodzielną część techniczno – użytkową, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

   Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wymaganym dla budynków nowobudowanych oraz zalecane dla budynków (lokali) istniejących, wprowadzanych do obrotu na rynku wtórnym. Ocena energetyczna musi być sporządzona przez uprawnioną osobę w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 08.201.1240).

   Świadectwo ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku, ponieważ jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Świadectwo energetyczne dla budynku nowego jest właściwie uzupełnieniem projektu budowlanego.

  II. Z czego wynika obowiązek sporządzania oceny energetycznej?
   Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy "Prawo Budowlane". Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.


  III. Czym różni się audyt od oceny energetycznej?
   Audyt energetyczny to rodzaj biznesplanu, który zawiera bardzo szczegółowy schemat kolejnych działań wraz z kosztorysami i programem inwestycji, jakie należy zrealizować, by zmniejszyć energochłonność budynku. Natomiast ocena energetyczna określa klasę energetyczną budynku (zakres: od A do G). Różnica dotyczy również samego procesu analizy technicznej i ekonomicznej badanego budynku.
   Audyty wykonywane są już od kilku lat w związku z działaniami termomodernizacyjnymi, na ich podstawie można wnioskować do Funduszu Termomodernizacyjnego zarządzanego przez Bank BGK, o dofinansowanie termomodernizacji, gdzie można liczyć na wsparcie rzędu 25% wartości inwestycji.
   Ocena energetyczna budynku na to nie pozwala, lecz wskazuje rzeczywisty stan energetyczny budynku, oparty o kompleksową ocenę energetyczną budynku lub mieszkania z uwagi na bilans energetyczny: ogrzewania, wentylacji, energii elektrycznej i zużycia wody, co może być podstawą do podjęcia różnego rodzaju prac budowlanych ograniczających zużycie energii.


  IV. Kiedy wymagane jest świadectwo?
   1. Świadectwo muszą mieć właściciele:
    budynków zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności; mieszkań lub lokali użytkowych zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności; wszystkich budynków niezwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa, jeśli po 1 stycznia 2009 r. zostały tak przebudowane lub wyremontowane, że zmieniła się ich charakterystyka energetyczna.

   2. Świadectwo należy także sporządzić, gdy:
    1. w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna;
    2. upłynął termin ważności świadectwa, tj. 10 lat.
    Sankcje:
    1. obowiązek zapewnienia świadectwa spoczywa na właścicielach budynków; świadectwo zawierające nieprawdziwe informacje jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów o rękojmi za wady i jest podstawą do odszkodowania od sprzedawcy lub wynajmującego;
    2. niewykonanie świadectwa podlega karze grzywny zgodnie z art.93 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane;
    3. świadectwo powinno być załącznikiem umowy kupna – sprzedaży zawieranej przed notariuszem;
    4. w budynkach administracji publicznej o pow. użytkowej powyżej 1000 m2 oraz na dworcach, lotniskach, halach wystawienniczych, muzeach itp., świadectwo powinno być umieszczone w widocznym miejscu.


  V. Co się dzieje, gdy ocena energetyczna jest niepoprawnie sporządzona?
   Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości zużywanej energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i daje Nabywcy prawo do:
   1. odstąpienia od umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej ceny (art.560 § 1 Kodeksu cywilnego). Odstąpienie realizuje się poprzez oświadczenie o odstąpieniu złożone przez nabywcę kontrahentowi tak, aby mógł on się z nim zapoznać. W oświadczeniu należy wskazać wadę, która stanowi podstawę odstąpienia. Złożone prawidłowo oświadczenie niweczy umowę od samego początku (należy uznać, że umowa nigdy nie została zawarta);
   2. zatrzymania rzeczy, przy jednoczesnym żądaniu obniżenia należnej, także już zapłaconej, ceny (art.560 § 1 Kodeksu cywilnego) - w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy sprzedanej uległa obniżeniu na skutek istnienia wady.
    Powyższe roszczenia mają charakter alternatywny, co oznacza, że wybór jednego eliminuje drugie.
 • Opinie uczestników

  Mam porównanie do innego szkolenia. Jestem zadowolony. Polecam szkolenia w tej firmie!
  Kazimierz G.

 • Ocena szkolenia wg uczestników

  Lublin, 19 grudnia 2015 r.
  4.9
  Instruktor/Trener: 5.0
  Materiały szkoleniowe: 4.2
  Komputery: 5.0
  Sala szkoleniowa: 5.0
  Program szkolenia: 5.0
  Ogólne wrażenia: 5.0

Termin

Rodzaj szkolenia

Miejsce

Miasto

Dostępność

Zapisy

2017-09-06 Ocena energetyczna - ArCADia TERMO ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-09-29 Ocena energetyczna - ArCADia TERMO ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-04 Ocena energetyczna - ArCADia TERMO ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-10-27 Ocena energetyczna - ArCADia TERMO ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-08 Ocena energetyczna - ArCADia TERMO ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-11-24 Ocena energetyczna - ArCADia TERMO ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-06 Ocena energetyczna - ArCADia TERMO ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-12-15 Ocena energetyczna - ArCADia TERMO ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się


 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)