Regulamin Karty rabatowej

 

 

TUTAJ ZDOBĘDZIESZ NAKLEJKI


 • Xerofax
  (Ksero, wydruki, skany)
  - Nadbystrzycka 20, 20-618 Lublin

 • Punkty ksero na Miasteczku PL:
  1. Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  (stara część)
  2. DS 1 (od zewnątrz)


 

Regulamin KARTY RABATOWEJ

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty rabatowej wystawionej przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. (zwany dalej w regulaminie "ELPRO Sp. z o.o.")

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji oraz wystawcą kart jest ELPRO Sp. z o.o.

2. Program promocyjny oraz Karta rabatowa ma na celu nagradzanie Uczestników, poprzez udzielanie im prawa do otrzymania rabatów oraz korzystania z ofert specjalnych, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji, które Uczestnicy akceptują, przyjmując Kartę rabatową.

3. Program prowadzony jest na terenie Polski, a karty honorowane są we wszystkich punktach szkoleniowych ELPRO Sp. z o.o. Wykaz dostępny jest na www.elpro.lublin.pl

 

II. Definicje użyte w regulaminie

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. Organizatorem promocji – ELPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Stefczyka 32, NIP: 712-27-91-590, REGON: 432650605, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159479.

Dane kontaktowe:

Centrala firmy: 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 32

tel.: 81 740 65 06

fax: 81 740 65 08

e-mail: biuro@elpro.lublin.pl

Oddział Warszawa: 03-828 Warszawa, ul. Mińska 63A

tel.: 22 247 29 07 
fax: 22 247 29 77

e-mail: biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

3. Uczestnik – osoba, która dokonała zgłoszenia i przyjęła do korzystania Kartę rabatową.

4. Strona Internetowa – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w internecie, stworzona przez ELPRO Sp. z o.o., umożliwiająca Uczestnikom promocji korzystanie z zasobów informatycznych oraz treści opracowanych przez ELPRO Sp. z o.o. i realizację operacji handlowych przez Internet, udostępniane przez ELPRO Sp. z o.o. pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują firmie ELPRO Sp. z o.o.

5. Panel Klienta – konto Uczestnika na platformie informatyczno-informacyjnej, udostępnionej na Stronie Internetowej, zawierające dane Uczestnika oraz wszelkie opcje ułatwiające korzystanie z Karty.

6. Karta  – Karta rabatowa wydawana Uczestnikom promocji.

7. Rabat – obniżenie ceny usług stosowana przez ELPRO Sp. z o.o. w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

8. Promocja - program promocyjny, polegający na uzyskaniu 5% rabatu za zebranie 10 pieczątek na odwrocie Karty rabatowej.

 

III. Warunki przystąpienia do Promocji (Uczestnicy oraz rejestracja)

1. Uczestnikami Promocji mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres, a także Firmy prowadzące działalność na terenie Polski.

2. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaakceptowanie regulaminu oraz wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszenia w wersji papierowej lub online.

3. W celu dokonania rejestracji w Promocji uprawniającej m.in. do otrzymywania rabatów oraz korzystania z ofert specjalnych Uczestnik Niezarejestrowany powinien dokonać zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.elpro.lublin.pl i oznaczyć chęć przystąpienia do Promocji oraz otrzymania Karty rabatowej lub oznaczenie pola w Kwestionariuszu osobowym/Formularzu zgłoszenia, dostępnym podczas szkolenia realizowanego przez ELPRO Sp. z o.o.

4. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu ELPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ustanowienia innego sposobu przystąpienia Promocji na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

5. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Kwestionariuszu osobowym Zarejestrowany powinien w ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym ELPRO Sp. z o.o. w siedzibie firmy lub dokonać stosownej korekty po zalogowaniu na Stronie Internetowej.

6. Uczestnik, wypełniając Formularz zgłoszenia, wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby promocji, marketingu i realizacji Programu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Programie GetMore, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu w momencie przystąpienia

do Promocji.

7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych w siedzibie ELPRO Sp. z o.o. oraz podczas procesu edycji danych osobowych w Profilu Klienta na Stronie Internetowej, mogą również zrezygnować

z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z rezygnacją

z  Promocji.

8. Studenci, którzy podlegają promocji ze względu na Uczelniany program partnerski, chcąc skorzystać z 50% rabatu, mogą przyjąć Kartę rabatową jako dodatkowa możliwość obniżenia kosztu szkoleń. Promocja z rabatem -5% łączy się z promocją dla studentów.

 

IV. Karta rabatowa

1. Karta rabatowaa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Karta Stałego Klienta jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych ELPRO Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych ELPRO Sp. z o.o.  jest ELPRO Sp. z o.o.

3. Posiadaczem Karty może zostać zarówno osoba fizyczna, jak również Firma.

4. Nie ma wymogu podpisywania Karty.

5. Uczestnik Programu posiada jedną Kartę.

6. Rabat z tytułu udziału w Promocji, będzie naliczany wyłącznie po okazaniu Karty rabatowej z 10 pieczątkami na tylnej stronie.

7. W sytuacji zaginięcia lub zniszczenia karty, możliwe będzie wydanie duplikatu. Nowa Karta z tym samym numerem zostanie wydana na pisemny wniosek Posiadacza. Koszt wydania duplikatu ponosi Właściciel Karty.


V. Zasady przyznawania rabatów:

1. Każde wydane 10 zł w jednym z Punktów Ppartnerskich to jedna pieczątka. Za zebranie 10 pieczątek Uczestnik otrzyma 5 % rabatu od ceny szkolenia z aktyualnej oferty ELPRO Sp. z o.o.

2. PUNKTY PARTNERSKIE, w których można otrzymać pieczątkę przy korzystaniu z ich usług:

 

 • Xerofax (Ksero, wydruki, skany) - Nadbystrzycka 20, 20-618 Lublin

 • Sklep papierniczy Bas - Obrońców Pokoju 25

 • Punkty ksero na Wydziałach Politechniki Lubelskiej

 

3. Lista Punktów Partnerskich może się zmieniać.

4. Organizator Programu zastrzega sobie również prawo do przydzielenia Kart na innych warunków rabatowych, wg zasad określonych w innych Regulaminach bądź promocjach.

8. Karta rabatowa nie ma określonej daty ważności, Klienci mogą z niej korzystać aż do całkowietego odwołania Promocji.

9. Rabat może być naliczony innej osobie niż Właściciel Karty, ale tylko na wniosek i pisemną prośbę osoby,

na którą Karta została wystawiona.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące Karty Rabatowej można otrzymać w siedzibie ELPRO Sp. z o.o. oraz telefonicznie, łącząc się z numerem telefonu 81 740 65 06 (koszt rozmowy zgodny z taryfą operatora sieci).

2. Organizator udostępnia Uczestnikom, po spełnieniu warunku rejestracji indywidualne dane do logowania się w Panelu Klienta znajdującego się na Stronie Internetowej, na której publikowane są informacje dotyczące aktualnego stanu korzytsania z oferty ELPRO przez danego Klienta.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części jej funkcjonalności w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych.

4. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu realizacji Rabatów oraz konkursów) mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu pisemnie na adres ELPRO Sp. z o.o. lub za pomocą poczty elektronicznej (biuro@elpro.lublin.pl).

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres dla doręczeń, numer karty GetMore, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez ELPRO Sp. z o.o. w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia,

a o decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub za pomocą e-maila, w tym również komunikatu na skrzynkę odbiorczą w Panelu Klienta, w terminie 30 dni od złożenia przez niego reklamacji.

5. ELPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu celem dostosowania go do aktualnej oferty firmy oraz wdrażanych modyfikacji w zakresie obsługi klienta. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w punkach szkoleniowych ELPRO Sp. z o.o. oraz na Stronie Internetowej, jednakże w okresie 30 dni od zmiany Regulaminu, Uczestnik ma prawo skorzystać

z Regulaminu w poprzednim brzmieniu, jeżeli w jego ocenie jest on korzystniejszy dla Uczestnika.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, które następnie powinno zostać wysłane do siedziby Organizatora Programu.

7. Wszelkie informacje o Karcie Rabatowej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Internetowej, w siedzibie oraz oddziałach ELPRO Sp. z o.o.

 

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)