Regulamin Programu GetMore

Regulamin Programu GetMore

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie GetMore oraz przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. (zwany dalej w regulaminie
"ELPRO Sp. z o.o.")

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu GetMore oraz wystawcą kart jest ELPRO Sp. z o.o.

2. Program lojalnościowy GetMore ma na celu nagradzanie Uczestników, poprzez udzielanie im prawa do otrzymania rabatów oraz korzystania z ofert specjalnych, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie GetMore, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu.

3. Program prowadzony jest na terenie Polski, a karty honorowane są we wszystkich punktach szkoleniowych ELPRO Sp. z o.o. Wykaz dostępny jest na www.elpro.lublin.pl

 

II. Definicje użyte w regulaminie

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. Organizatorem Programu – ELPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Stefczyka 32, NIP: 712-27-91-590, REGON: 432650605, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159479.

Dane kontaktowe:

Centrala firmy: 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 32

tel.: 81 740 65 06

fax: 81 740 65 08

e-mail: biuro@elpro.lublin.pl

Oddział Warszawa: 03-828 Warszawa, ul. Mińska 63A

tel.: 22 247 29 07
fax: 22 247 29 77

e-mail: biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

3. Uczestnik – osoba, która dokonała zgłoszenia i przyłączyła się do Programu GetMore, jednocześnie otrzymując Kartę Stałego Klienta GetMore.

4. Strona Internetowa – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w internecie, stworzona przez ELPRO Sp. z o.o., umożliwiająca Uczestnikom Programu korzystanie z zasobów informatycznych oraz treści opracowanych przez ELPRO Sp. z o.o. i realizację operacji handlowych przez Internet, udostępniane przez ELPRO Sp. z o.o. pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują firmie ELPRO Sp. z o.o.

5. Panelu Klienta – konto Uczestnika na platformie informatyczno-informacyjnej, udostępnionej na Stronie Internetowej, zawierające dane Uczestnika oraz wszelkie opcje ułatwiające korzystanie z Programu.

6. Karta GetMore – Karta Stałego Klienta wydawana Uczestnikom Programu GetMore.

7. Rabat – każda forma obniżenia ceny usług stosowana przez ELPRO Sp. z o.o. w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem

8. Kwota Startowa - minimalna wartość zakupu usług objętych Programem GetMore, uprawniająca

do przystąpienia do Programu, w tym do otrzymania Karty Stałego Klienta GetMore.

9. Salda Zakupowego - kwota, którą Uczestnik „zebrał” na swoim Profilu Klienta z tytułu uczestnictwa w Programie GetMore, w tym za zakup usług, na zasadach określonych w Regulaminie.

III. Warunki przystąpienia do Programu GetMore (Uczestnicy oraz rejestracja w Programie)

1. Uczestnikami Programu GetMore mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres, a także Firmy prowadzące działalność na terenie Polski.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu GetMore jest dokonanie zakupu usług szkoleniowych, jednorazowo za kwotę netto wynoszącą, co najmniej 500 zł (pięćset złotych) („Kwota Startowa”) oraz otrzymanie Karty GetMore.

3. W celu dokonania rejestracji w Programie GetMore uprawniającej m.in. do otrzymywania rabatów oraz korzystania z ofert specjalnych Uczestnik Niezarejestrowany powinien dokonać zgłoszenia udziału

w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.elpro.lublin.pl i oznaczyć chęć przystąpienia do programu oraz otrzymania Karty GetMore

w Kwestionariuszu osobowym, dostępnym podczas szkolenia realizowanego przez ELPRO Sp. z o.o.

4. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu ELPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ustanowienia innego sposobu przystąpienia do Programu GetMore na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

5. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Kwestionariuszu osobowym Zarejestrowany powinien w ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym ELPRO Sp. z o.o. w siedzibie firmy lub dokonać stosownej korekty po zalogowaniu na Stronie Internetowej.

6. Uczestnik, wypełniając Kwestionariusz osobowy, wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby promocji, marketingu i realizacji Programu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Programie GetMore, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu w momencie przystąpienia

do Programu GetMore.

7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych w siedzibie ELPRO Sp. z o.o. oraz podczas procesu edycji danych osobowych w Profilu Klienta na Stronie Internetowej, mogą również zrezygnować

z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z rezygnacją

z  Programu GetMore.

8. Studenci, którzy podlegają promocji ze względu na Uczelniany program partnerski, chcąc skorzystać z 50% rabatu, zobowiązani są przyłączyć się do Programu GetMore. Umożliwi im to korzystanie z promocji

i konkursów realizowanych w ramach Programu GetMore. Rabaty się nie łączą, lecz istnieje dowolność wyboru możliwie najkorzystniejszej opcji.

 

IV. Karta GetMore

1. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Karta Stałego Klienta jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych ELPRO Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych ELPRO Sp. z o.o.  jest ELPRO Sp. z o.o.

3. Posiadaczem Karty może zostać zarówno osoba fizyczna, jak również Firma.

4. Nie ma wymogu podpisywania Karty.

5. Uczestnik Programu posiada jedną Kartę.

6. Rabat z tytułu udziału w Programie GetMore, będzie naliczany wyłącznie po okazaniu Karty Stałego Klienta.

7. W sytuacji zaginięcia lub zniszczenia karty, możliwe będzie wydanie duplikatu. Nowa Karta

z tym samym numerem zostanie wydana na pisemny wniosek Posiadacza. Koszt wydania duplikatu ponosi Właściciel Karty.


V. Zasady przyznawania rabatów:

1. Klient posiadający Kartę GetMore jest uprawniony do rabatu, którego wysokość zależy od Salda Zakupowego (kwoty netto) po korzystaniu z usług ELPRO Sp. z  o.o. Progi rabatowe przedstawiają się następująco:

 

Saldo zakupu Wysokość rabatu
500,00 zł : 1 000,00 zł 5,00 %
1 001,00 zł : 3 000,00 zł 10,00 %
3 001,00 zł : 5 000,00 zł 15,00 %
5 001,00 zł : 10 000,00 zł 20,00 %
powyżej : 10 000,00 zł 25,00 %


 

2. Organizator Programu zastrzega sobie również prawo do przydzielenia Kart na innych warunków rabatowych, wg zasad określonych w innych Regulaminach bądź promocjach.

3. Klienci posiadający Kartę GetMore oraz Saldo Zakupu powyżej 5 000 zł, raz na 6 m-cy mają szansę wygrać

w ramach Programu GetMore dodatkową Nagrodę w postaci rzeczowej, np. talon na bezpłatne szkolenie, bilet lotniczy, wycieczka, itd.

4. Nagrody rzeczowe do wygrania w konkursie Programu GetMore, który ogłaszany będzie cyklicznie na Stronie Internetowej oraz rozsyłany drogą elektroniczną do grupy Klientów spełniających wyżej wymienione warunki udziału.

5. Zwycięzcy infromowani będą telefonicznie, mailowo lub poprzez wysyłkę pocztą tradycyjną, pod adres wskazany w Kwestionariuszu osobowym.

6. Uczestnik ma możliwość monitorowania stanu Salda Zakupu w profilu Klienta, ponadto należny rabat zostanie naliczony automatycznie poprzez system przy dokonaniu kolejnego zakupu.

7. Karta GetMore jest ważna przez okres 6 lat. Termin ważności Karty może zostać wydłużony przez Organizatora Programu, nie dłużej jednak niż do końca trwania Programu GetMore. Karta GetMore, której ważność upłynęła, podlega wymianie na nową lub jej termin ważności zostaje przedłużony.

8. Rabat może być naliczony innej osobie niż Właściciel Karty, ale tylko na wniosek i pisemną prośbę osoby,

na którą Karta została wystawiona.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące Programu GetMore można otrzymać w siedzibie ELPRO Sp. z o.o. oraz telefonicznie, łącząc się z numerem telefonu 81 740 65 06 (koszt rozmowy zgodny z taryfą operatora sieci).

2. Organizator udostępnia Uczestnikom, po spełnieniu warunku rejestracji indywidualne dane do logowania się w Panelu Klienta znajdującego się na Stronie Internetowej, na której publikowane są informacje dotyczące funkcjonowania oraz aktualnej oferty Programu GetMore.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części jej funkcjonalności w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych.

4. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu realizacji Rabatów oraz konkursów) mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu pisemnie na adres ELPRO Sp. z o.o. lub za pomocą poczty elektronicznej (biuro@elpro.lublin.pl).

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres dla doręczeń, numer karty GetMore, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez ELPRO Sp. z o.o. w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia,

a o decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub za pomocą e-maila, w tym również komunikatu na skrzynkę odbiorczą w Panelu Klienta, w terminie 30 dni od złożenia przez niego reklamacji.

5. ELPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu celem dostosowania go do aktualnej oferty firmy oraz wdrażanych modyfikacji w zakresie obsługi klienta. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w punkach szkoleniowych ELPRO Sp. z o.o. oraz na Stronie Internetowej, jednakże w okresie 30 dni od zmiany Regulaminu, Uczestnik ma prawo skorzystać

z Regulaminu w poprzednim brzmieniu, jeżeli w jego ocenie jest on korzystniejszy dla Uczestnika.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie GetMore w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, które następnie powinno zostać wysłane do siedziby Organizatora Programu.

7. Wszelkie informacje o Programie GetMore dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Internetowej, w siedzibie oraz oddziałach ELPRO Sp. z o.o.

 

Prezes Zarządu

ELPRO Sp. z o.o.

dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)