Ocena energetyczna

Zobacz też: ArCADia TERMO - sporządzanie Świadectw Oceny energetycznej

Wprowadzone ustawą z dnia 19 września 2007 roku (Dz.U. 07.191.1373) zmiany w "Prawie Budowlanym", nakładają na właścicieli mieszkań, lokali użytkowych, domów jednorodzinnych oraz innych budynków obowiązek sporządzania "Świadectw charakterystyki energetycznej", w skrócie nazywanych "Oceną energetyczną".


Co to jest "Świadectwo charakterystyki energetycznej"?


"Świadectwo charakterystyki energetycznej" potocznie nazywane także "Certyfikatem energetycznym" lub "Świadectwem oceny energetycznej", to dokument określający zapotrzebowanie na energię, wyrażone w kWh/m2/rok, niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem mieszkania, lokalu użytkowego, całego budynku lub jego części stanowiącej samodzielną część techniczno – użytkową, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wymaganym dla budynków nowobudowanych oraz zalecane dla budynków (lokali) istniejących, wprowadzanych do obrotu na rynku wtórnym. Ocena energetyczna musi być sporządzona przez uprawnioną osobę w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 08.201.1240).

Świadectwo ma pełnić zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku, ponieważ jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Świadectwo energetyczne dla budynku nowego jest właściwie uzupełnieniem projektu budowlanego.


Obowiązek sporządzania oceny energetycznej


Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy "Prawo Budowlane". Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.


Czym różni się audyt od oceny energetycznej?


Audyt energetyczny to rodzaj biznesplanu, który zawiera bardzo szczegółowy schemat kolejnych działań wraz z kosztorysami i programem inwestycji, jakie należy zrealizować, by zmniejszyć energochłonność budynku. Natomiast ocena energetyczna określa klasę energetyczną budynku (zakres: od A do G). Różnica dotyczy również samego procesu analizy technicznej i ekonomicznej badanego budynku.

Audyty wykonywane są już od kilku lat w związku z działaniami termomodernizacyjnymi, na ich podstawie można wnioskować do Funduszu Termomodernizacyjnego zarządzanego przez Bank BGK, o dofinansowanie termomodernizacji, gdzie można liczyć na wsparcie rzędu 25% wartości inwestycji.

Ocena energetyczna budynku na to nie pozwala, lecz wskazuje rzeczywisty stan energetyczny budynku, oparty o kompleksową ocenę energetyczną budynku lub mieszkania z uwagi na bilans energetyczny: ogrzewania, wentylacji, energii elektrycznej i zużycia wody, co może być podstawą do podjęcia różnego rodzaju prac budowlanych ograniczających zużycie energii.


Jakie budynki i lokale nie wymagają świadectw?


 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

 • niemieszkalne służące gospodarce rolnej;

 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;

 • mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.


Kiedy wymagane jest świadectwo i jakie grożą sankcje za jego brak?


Świadectwo muszą mieć właściciele:

 • budynków zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;

 • mieszkań lub lokali użytkowych zbywanych po 1 stycznia 2009 r. osobom trzecim lub udostępnianych im na zasadzie użyczenia, najmu, dzierżawy lub innych podobnych czynności;

 • wszystkich budynków niezwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa, jeśli po 1 stycznia 2009 r. zostały tak przebudowane lub wyremontowane, że zmieniła się ich charakterystyka energetyczna.

Świadectwo należy także sporządzić, gdy

 • w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna;

 • upłynął termin ważności świadectwa, tj. 10 lat.

Sankcje:

 • obowiązek zapewnienia świadectwa spoczywa na właścicielach budynków;

 • świadectwo zawierające nieprawdziwe informacje jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów o rękojmi za wady i jest podstawą do odszkodowania od sprzedawcy lub wynajmującego;

 • niewykonanie świadectwa podlega karze grzywny zgodnie z art.93 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane;

 • świadectwo powinno być załącznikiem umowy kupna – sprzedaży zawieranej przed notariuszem;

 • w budynkach administracji publicznej o pow. użytkowej powyżej 1000 m2 oraz na dworcach, lotniskach, halach wystawienniczych, muzeach itp., świadectwo powinno być umieszczone w widocznym miejscu.


Konsekwencje niepoprawnie sporządzonej oceny energetycznej


Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości zużywanej energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i daje Nabywcy prawo do:

 • odstąpienia od umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej ceny (art.560 § 1 Kodeksu cywilnego). Odstąpienie realizuje się poprzez oświadczenie o odstąpieniu złożone przez nabywcę kontrahentowi tak, aby mógł on się z nim zapoznać. W oświadczeniu należy wskazać wadę, która stanowi podstawę odstąpienia. Złożone prawidłowo oświadczenie niweczy umowę od samego początku (należy uznać, że umowa nigdy nie została zawarta);

 • zatrzymania rzeczy, przy jednoczesnym żądaniu obniżenia należnej, także już zapłaconej, ceny (art.560 § 1 Kodeksu cywilnego) - w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy sprzedanej uległa obniżeniu na skutek istnienia wady.

Powyższe roszczenia mają charakter alternatywny, co oznacza, że wybór jednego eliminuje drugie.

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)