Pompy ciepła

 

ELPRO Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie, które pozwoli podnieść kwalifikacje, dołączyć do grona specjalistów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim umożliwi przyjmowanie zleceń na montaż instalacji z zastosowaniem pomp ciepła, na które rośnie zapotrzebowanie a UE przeznaczyła ogromną pulę funduszy na wsparcie tych działań w Polsce.

 

Sejm RP 20 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest rozwój wykorzystania OZE w Polsce.

 

 

CERTYFIKOWANY INSTALATOR POMP CIEPŁA (HP)

Szkolenie podstawowe

 

W zależności od grupy docelowej, szkolenie realizowane jest w trybie skróconym bądź pełnym:

CERTYFIKOWANY INSTALATOR HP - szkolenie jednodniowe 8 h

CERTYFIKOWANY INSTALATOR HP - szkolenie weekendowe 24 h

 

 

Kompleksowe szkolenie z zakresu pomp ciepła w Centrum OZE firmy ELPRO Sp. z o.o. w pełni przygotowuje i umożłiwia zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz otrzymanie certyfikatu Instalatora.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia poniżej:

 

 • Ogólne informacje o szkoleniu

  CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy – instalacji gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Uczestnicy szkolenia wspólnie z wykwalifikowanymi trenerami uczą się doboru urządzeń, instalacji pomp ciepła i ich regulacji na podstawie bilansu c.o. i c.w.u.

  CZYM SĄ POMPY CIEPŁA?

  Pompy ciepła są to urządzenia wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej (odwrotnie niż w przypadku procesu naturalnego). Proces ten jest możliwy, dzięki dostarczeniu zewnętrznej energii mechanicznej lub cieplnej. Źródłem ciepła dla takiej pompy może być energia geotermalna (z wnętrza Ziemi), aerotermalna (z powietrza) i hydrotermalna (z wód powierzchniowych). Standardowa instalacja pompy ciepła składa się z parownika umieszczonego w dolnym źródle ciepła, sprężarki, skraplacza umieszczonego w górnym źródle ciepła (np. w pomieszczeniu) oraz zaworu rozprężnego (dławiącego) umożliwiającego pracę w układzie zamkniętym.

  Pompy ciepła znalazły zastosowanie w:
  - Ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobranym z otoczenia
  - Ogrzewaniu wody użytkowej
  - Chłodzeniu pomieszczeń (w systemach klimatyzacji
  - Gospodarstwach domowych (w chłodziarkach i zamrażarkach)
  - Przetwórstwie spożywczym (w chłodniach, zamrażalniach i fabrykach lodu)

 • Grupa docelowa

  Szkolenia skierowane są do osób, które:
  1. posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji grzewczych
  2. pracują lub zamierzają podjąć pracę w charakterze instalatora bądź serwisanta urządzeń grzewczych
  3. chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż pomp ciepła
  4. chcą poszerzyć wiedzę z zakresu instalacji i serwisu urządzeń grzewczych
  5. chcą zostać autoryzowanymi monterami pomp ciepła
 • Baza szkoleniowa

  Laboratorium w Centrum OZE wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie pomp ciepła, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE.

  Dysponujemy obecnie następującymi urządzeniami:

  1. Pompa ciepła – zestaw demonstracyjny
  Zestaw ten służy do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła, jest funkcjonalnym modelem pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze.

  1. Pompa ciepła – instalacja rzeczywista typu powietrze/woda
  Instalacja umożliwia przeprowadzenie praktycznych doświadczeń i większości zadań montażowo-regulacyjnych wykonywanych przez instalatora w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

  Elementy opisanego wyposażenia laboratorium widoczne są w galerii zamieszczonej poniżej. • Najczęściej zadawane pytania

  I. Kto musi posiadać certyfikat Instalatora?
   Każda firma z sektora energii odnawialnych, która zajmuje się wykonywaniem instalacji podpiętych do sieci. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i pojedynczych instalatorów.

  II. Komu może zostać wydany certyfikat instalatora OZE?
   Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:
   1. posiada:
    1. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    2. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
    3. udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
    4. świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt 2, lub
    5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;
   2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
   3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 20q ust. 1 lub w art. 20w, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;
   4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną,odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

  III. Jak uzyskać certyfikat?
   Proces uzyskania certyfikatu można przedstawić następująco:
   1. ukończenie szkolenia podstawowego właściwego dla danego źródła energii w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym
   2. zgłoszenie w UDT udziału w egzaminie na instalatora odnawialnych źródeł energii
   3. przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje instalatora OZE
   4. złożenie wniosku o wydanie certyfikatu OZE
   5. otrzymanie certyfikatu właściwego dla danego źródła energii
   6. rozpoczęcie wykonywania instalacji jako certyfikowany instalator OZE

  IV. Jaka jest cena szkolenia?
   Cena szkolenia realizowanego w Centrum OZE wynosi 1500 zł + 23%VAT
   Obecnie aż do odwołania obowiązuje cena promocyjna 1200 zł + 23%VAT i obejmuje:
   • 3 dni szkolenia (piątek-niedziela)
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat
   • doradztwo
   • catering
   Dla grup zorganizowanych przygotowaliśmy dodatkowe rabaty na szkolenia - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 740 65 06 bądź e-mailowy: biuro@elpro.lublin.pl w celu dokonania indywidualnych ustaleń.

  IV. Jak długo trwają zajęcia?
   ELPRO Sp. z o.o. w ramach szkolenia podstawowego z zakresu systemów fotowoltaicznych prowadzi zajęcia w trakcie 3 dni (weekend) o ogólnej liczbie 24 godzin edukacyjnych:
   1. Zajęcia teoretyczne w liczbie 8 godzin edukacyjnych
   2. Zajęcia praktyczne w liczbie 16 godzin edukacyjnych
 • Opinie uczestników

  Kurs został zrealizowany na wysokim poziomie merytorycznym, w sposób odpowiadający moim oczekiwaniom.
  Piotr Krasicki

  Firma ELPRO angażuje się w organizację szkolenia i wyróżnia się wysokimi kwalifikacjami.
  Artur Palach

 • Ocena szkolenia wg uczestników

  4.7
  Instruktor/Trener: 5.0
  Materiały szkoleniowe: 4.2
  Urządzenia: 5.0
  Sala szkoleniowa: 4.4
  Program szkolenia: 5.0
  Ogólne wrażenia: 5.0

 

Firma ELPRO Sp. z o.o. jest jedną z pierwszych firm, która uzyskała akredytację UDT.


Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)