Pompy ciepła

 

ELPRO Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie, które pozwoli podnieść kwalifikacje, dołączyć do grona specjalistów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim umożliwi przyjmowanie zleceń na montaż instalacji z zastosowaniem pomp ciepła, na które rośnie zapotrzebowanie a UE przeznaczyła ogromną pulę funduszy na wsparcie tych działań w Polsce.

 

Sejm RP 20 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest rozwój wykorzystania OZE w Polsce.

 

 

CERTYFIKOWANY INSTALATOR POMP CIEPŁA (HP)

Szkolenie podstawowe

 

W zależności od grupy docelowej, szkolenie realizowane jest w trybie skróconym bądź pełnym:

CERTYFIKOWANY INSTALATOR HP - szkolenie jednodniowe 8 h

CERTYFIKOWANY INSTALATOR HP - szkolenie weekendowe 24 h

 

 

Kompleksowe szkolenie z zakresu pomp ciepła w Centrum OZE firmy ELPRO Sp. z o.o. w pełni przygotowuje i umożłiwia zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz otrzymanie certyfikatu Instalatora.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia poniżej:

 

 • Ogólne informacje o szkoleniu

  CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania pracy – instalacji gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Uczestnicy szkolenia wspólnie z wykwalifikowanymi trenerami uczą się doboru urządzeń, instalacji pomp ciepła i ich regulacji na podstawie bilansu c.o. i c.w.u.

  CZYM SĄ POMPY CIEPŁA?

  Pompy ciepła są to urządzenia wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej (odwrotnie niż w przypadku procesu naturalnego). Proces ten jest możliwy, dzięki dostarczeniu zewnętrznej energii mechanicznej lub cieplnej. Źródłem ciepła dla takiej pompy może być energia geotermalna (z wnętrza Ziemi), aerotermalna (z powietrza) i hydrotermalna (z wód powierzchniowych). Standardowa instalacja pompy ciepła składa się z parownika umieszczonego w dolnym źródle ciepła, sprężarki, skraplacza umieszczonego w górnym źródle ciepła (np. w pomieszczeniu) oraz zaworu rozprężnego (dławiącego) umożliwiającego pracę w układzie zamkniętym.

  Pompy ciepła znalazły zastosowanie w:
  - Ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobranym z otoczenia
  - Ogrzewaniu wody użytkowej
  - Chłodzeniu pomieszczeń (w systemach klimatyzacji
  - Gospodarstwach domowych (w chłodziarkach i zamrażarkach)
  - Przetwórstwie spożywczym (w chłodniach, zamrażalniach i fabrykach lodu)

 • Grupa docelowa

  Szkolenia skierowane są do osób, które:
  1. posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji grzewczych
  2. pracują lub zamierzają podjąć pracę w charakterze instalatora bądź serwisanta urządzeń grzewczych
  3. chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż pomp ciepła
  4. chcą poszerzyć wiedzę z zakresu instalacji i serwisu urządzeń grzewczych
  5. chcą zostać autoryzowanymi monterami pomp ciepła
 • Baza szkoleniowa

  Laboratorium w Centrum OZE wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie pomp ciepła, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE.

  Dysponujemy obecnie następującymi urządzeniami:

  1. Pompa ciepła – zestaw demonstracyjny
  Zestaw ten służy do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła, jest funkcjonalnym modelem pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze.

  1. Pompa ciepła – instalacja rzeczywista typu powietrze/woda
  Instalacja umożliwia przeprowadzenie praktycznych doświadczeń i większości zadań montażowo-regulacyjnych wykonywanych przez instalatora w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

  Elementy opisanego wyposażenia laboratorium widoczne są w galerii zamieszczonej poniżej. • Najczęściej zadawane pytania

  I. Kto musi posiadać certyfikat Instalatora?
   Każda firma z sektora energii odnawialnych, która zajmuje się wykonywaniem instalacji podpiętych do sieci. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i pojedynczych instalatorów.

  II. Komu może zostać wydany certyfikat instalatora OZE?
   Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:
   1. posiada:
    1. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    2. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
    3. udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
    4. świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt 2, lub
    5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;
   2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
   3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 20q ust. 1 lub w art. 20w, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;
   4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną,odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

  III. Jak uzyskać certyfikat?
   Proces uzyskania certyfikatu można przedstawić następująco:
   1. ukończenie szkolenia podstawowego właściwego dla danego źródła energii w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym
   2. zgłoszenie w UDT udziału w egzaminie na instalatora odnawialnych źródeł energii
   3. przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje instalatora OZE
   4. złożenie wniosku o wydanie certyfikatu OZE
   5. otrzymanie certyfikatu właściwego dla danego źródła energii
   6. rozpoczęcie wykonywania instalacji jako certyfikowany instalator OZE

  IV. Jaka jest cena szkolenia?
   Cena szkolenia realizowanego w Centrum OZE wynosi 1500 zł + 23%VAT
   Obecnie aż do odwołania obowiązuje cena promocyjna 1200 zł + 23%VAT i obejmuje:
   • 3 dni szkolenia (piątek-niedziela)
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat
   • doradztwo
   • catering
   Dla grup zorganizowanych przygotowaliśmy dodatkowe rabaty na szkolenia - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 740 65 06 bądź e-mailowy: biuro@elpro.lublin.pl w celu dokonania indywidualnych ustaleń.

  IV. Jak długo trwają zajęcia?
   ELPRO Sp. z o.o. w ramach szkolenia podstawowego z zakresu systemów fotowoltaicznych prowadzi zajęcia w trakcie 3 dni (weekend) o ogólnej liczbie 24 godzin edukacyjnych:
   1. Zajęcia teoretyczne w liczbie 8 godzin edukacyjnych
   2. Zajęcia praktyczne w liczbie 16 godzin edukacyjnych
 • Opinie uczestników

  Kurs został zrealizowany na wysokim poziomie merytorycznym, w sposób odpowiadający moim oczekiwaniom.
  Piotr Krasicki

  Firma ELPRO angażuje się w organizację szkolenia i wyróżnia się wysokimi kwalifikacjami.
  Artur Palach

 • Ocena szkolenia wg uczestników

  4.7
  Instruktor/Trener: 5.0
  Materiały szkoleniowe: 4.2
  Urządzenia: 5.0
  Sala szkoleniowa: 4.4
  Program szkolenia: 5.0
  Ogólne wrażenia: 5.0

 

Firma ELPRO Sp. z o.o. jest jedną z pierwszych firm, która uzyskała akredytację UDT.


Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)