Słoneczne systemy grzewcze

 

ELPRO Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie, które pozwoli podnieść kwalifikacje, dołączyć do grona specjalistów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim umożliwi przyjmowanie zleceń na montaż, instalację i serwisowanie kolektorów słonecznych, na które rośnie zapotrzebowanie a UE przeznaczyła ogromną pulę funduszy na wsparcie tych działań w Polsce.

 

Sejm RP 20 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest rozwój wykorzystania OZE w Polsce. 

CERTYFIKOWANY INSTALATOR SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH (ST)

Szkolenie podstawowe

 

 

W zależności od grupy docelowej, szkolenie realizowane jest w trybie skróconym bądź pełnym:

CERTYFIKOWANY INSTALATOR ST - szkolenie jednodniowe 8 h

CERTYFIKOWANY INSTALATOR ST - szkolenie weekendowe 24 h

 

Kompleksowe szkolenie z zakresu słonecznych systemów grzewczych w Centrum OZE firmy ELPRO Sp. z o.o. w pełni przygotowuje i umożliwia zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz otrzymanie certyfikatu Instalatora.

 

 

Szczegóły dotyczące szkolenia poniżej:


 • Ogólne informacje o szkoleniu

  CEL SZKOLENIA

  Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania technologii energetyki słoneczno-termicznej oraz montażu, instalacji i serwisowania kolektorów słonecznych.

  DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

  Działanie słonecznych systemów grzewczych opiera się na kolektorach słonecznych, będących urządzeniami do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (np. glikol lub woda) albo gaz (np. powietrze). Zasada działania kolektora słonecznego opiera się na nagrzewaniu poprzez promieniowanie słoneczne nośnika ciepła znajdującego się w kolektorze. Standardowa instalacja do podgrzewania wody użytkowej składa się również, oprócz wspomnianych wcześniej kolektorów słonecznych, z pompy obiegowej, regulatora systemu (sterowania) i wymiennika ciepła.

  Słoneczne systemy grzewcze są wykorzystywane w układach:
  - Podgrzewania wody użytkowej
  - Podgrzewania wody basenowej
  - Wspomagania centralnego ogrzewania
  - Chłodzenia budynków
  - Ciepła technologicznego

 • Grupa docelowa

  Szkolenia skierowane są do osób, które:
  1. posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji w technologii energetyki słoneczno-termicznej
  2. chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż, instalację i serwisowanie kolektorów słonecznych
  3. chcą poszerzyć wiedzę z zakresu wykorzystania technologii energetyki słoneczno-termicznej w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
  4. chcą zostać autoryzowanymi monterami kolektorów słonecznych
 • Baza szkoleniowa

  Laboratorium w Centrum OZE wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie słonecznych systemów grzewczych, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE.

  Dysponujemy następującymi rodzajami urządzeń:

  - Kolektor słoneczny - zestaw demonstracyjny
  Zestaw służy do demonstracji zasady działania, właściwości i możliwości praktycznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną. Zawiera wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cielnego oraz do budowy kompletnego systemu grzewczego, składającego się z kolektora słonecznego z obiegiem termosyfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła.

  - Słoneczne systemy grzewcze - instalacja rzeczywista
  Zestaw ten jest odwzorowaniem rzeczywistej instalacji fotowoltaicznej i umożliwia zaawansowane doświadczenia z zakresu fotowoltaiki, jak również rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

  Elementy opisanego wyposażenia laboratorium widoczne są w galerii zamieszczonej poniżej. • Najczęściej zadawane pytania

  I. Kto musi posiadać certyfikat Instalatora?
   Każda firma z sektora energii odnawialnych, która zajmuje się wykonywaniem instalacji podpiętych do sieci. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i pojedynczych instalatorów.

  II. Komu może zostać wydany certyfikat instalatora OZE?
   Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:
   1. posiada:
    1. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    2. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
    3. udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
    4. świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt 2, lub
    5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;
   2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
   3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 20q ust. 1 lub w art. 20w, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;
   4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną,odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

  III. Jak uzyskać certyfikat?
   Proces uzyskania certyfikatu można przedstawić następująco:
   1. ukończenie szkolenia podstawowego właściwego dla danego źródła energii w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym
   2. zgłoszenie w UDT udziału w egzaminie na instalatora odnawialnych źródeł energii
   3. przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje instalatora OZE
   4. złożenie wniosku o wydanie certyfikatu OZE
   5. otrzymanie certyfikatu właściwego dla danego źródła energii
   6. rozpoczęcie wykonywania instalacji jako certyfikowany instalator OZE

  IV. Jaka jest cena szkolenia?
   Cena szkolenia realizowanego w Centrum OZE wynosi 1500 zł + 23%VAT
   Obecnie aż do odwołania obowiązuje cena promocyjna 1200 zł + 23%VAT i obejmuje:
   • 3 dni szkolenia (piątek-niedziela)
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat
   • doradztwo
   • catering
   Dla grup zorganizowanych przygotowaliśmy dodatkowe rabaty na szkolenia - prosimy o kontakt telefoniczny 81 740 65 06 bądź
   e-mailowy: biuro@elpro.lublin.pl w celu dokonania indywidualnych ustaleń.

  IV. Jak długo trwają zajęcia?
   ELPRO Sp. z o.o. w ramach szkolenia podstawowego z zakresu słonecznych systemów grzewczych prowadzi zajęcia w trakcie 3 dni (weekend) o ogólnej liczbie 24 godzin edukacyjnych:
   1. Zajęcia teoretyczne w liczbie 8 godzin edukacyjnych
   2. Zajęcia praktyczne w liczbie 16 godzin edukacyjnych
 • Opinie uczestników

  Szkolenie przebiegało sprawnie i z korzyścią dla wszystkich uczestników. Dało się odczuć, że trener do każdego ma indywidualne podejście. Polecam szkolenia w tej firmie!
  Adam Grodzki

 • Ocena szkolenia wg uczestników

  4.7
  Instruktor/Trener: 5.0
  Materiały szkoleniowe: 4.2
  Urządzenia: 5.0
  Sala szkoleniowa: 4.4
  Program szkolenia: 5.0
  Ogólne wrażenia: 5.0

 

Firma ELPRO Sp. z o.o. jest jedną z pierwszych firm, która uzyskała akredytację UDT.

 

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)