Systemy fotowoltaiczne

 

ELPRO Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia Fotowoltaika, które pozwolą podnieść kwalifikacje, dołączyć do grona specjalistów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, a przede wszytskim umożliwi przyjmowanie zleceń na montaż instalacji fotowoltaicznych, na które rośnie zapotrzebowanie a UE przeznaczyła ogromną pulę funduszy na wsparcie tych działań w Polsce.

 

Sejm RP 20 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest rozwój wykorzystania OZE w Polsce.


 

CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV)

Szkolenie podstawowe

W zależności od grupy docelowej, szkolenie realizowane jest w trybie skróconym bądź pełnym:

CERTYFIKOWANY INSTALATOR PV - szkolenie jednodniowe 8 h

CERTYFIKOWANY INSTALATOR PV - szkolenie weekendowe 24 h

 


Kompleksowe szkolenie z zakresu systemów fotowoltaicznych w Centrum OZE firmy ELPRO Sp. z o.o. w pełni przygotowuje i umożliwia zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz otrzymanie certyfikatu Instalatora.

 

 

 

 

 

 

Obok prezentujemy profesjonalne, autorskie podręczniki,
które otrzymują Uczestnicy naszych szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące szkolenia poniżej:


 • Ogólne informacje o szkoleniu

  CZYM SĄ SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE?
  Funkcjonowanie systemów fotowoltaicznych, będących najpopularniejszym rodzajem elektrowni słonecznych, opiera się na konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko to polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w niejednorodnym półprzewodniku (głównie krzemie) pod wpływem promieniowania słonecznego. Standardowy system fotowoltaiczny składa się zazwyczaj z paneli słonecznych (złożonych z wielu ogniw fotowoltaicznych), inwertera DC/AC oraz baterii akumulatorów z regulatorem ładowania.

  Systemy fotowoltaiczne znajdują obecnie szerokie zastosowanie w:
  - Elektroenergetyce słonecznej zawodowej i indywidualnej
  - Elektronice użytkowej
  - Samochodach z napędem hybrydowym i elektrycznym
  - Technice kosmicznej
  - Układach zasilania automatyki przemysłowej i pomiarowej

  CEL SZKOLENIA:
  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu i instalacji systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Szkolenie jest przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu państwowego na Certyfikowanego Instalatora OZE, realziowanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

  SZKOLENIA PRZYPOMINAJĄCE
  W przyszłości Centrum OZE będzie również organizowało szkolenia przypominające z zakresu systemów fotowoltaicznych o ogólnej liczbie 16 godzin edukacyjnych, obejmujące swoim zakresem wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, w szczególności tematy dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych. Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne przewidziane zakresem szkolenia przypominającego będą odbywać się na zasadach i w warunkach analogicznych do szkolenia podstawowego. Przypomniane zostaną również prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych oraz warunki uzyskiwania, odnawiania i przyczyny utraty certyfikatu. Zajęcia teoretyczne obejmują również swoim zakresem wstęp teoretyczny do zajęć praktycznych.

  Szkolenie zarówno podstawowe jak i przypominające muszą być organizowane przez akredytowane ośrodki szkoleniowe. Firma ELPRO Sp. z o.o. jest jedną z pierwszych firm, która uzyskała akredytację UDT.

 • Grupa docelowa

  Szkolenia skierowane są do osób, które:
  1. posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych
  2. chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż lub sprzedaż instalacji fotowoltaicznych
  3. chcą poszerzyć wiedzę z zakresu fotowoltaiki
  4. chcą zostać autoryzowanymi monterami paneli fotowoltaicznych
 • Baza szkoleniowa

  Laboratorium w Centrum OZE wyposażone jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, spełniającego wymagania UDT dla uzyskania certyfikatu instalatora OZE.

  Dysponujemy następującymi rodzajami urządzeń:

  - Fotowoltaika - zestaw demonstracyjny
  Zestaw ten umożliwia poznanie budowy kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz jego poszczególnych elementów.

  - Fotowoltaika - zestaw profesjonalny
  Zestaw ten jest odwzorowaniem rzeczywistej instalacji fotowoltaicznej i umożliwia zaawansowane doświadczenia z zakresu fotowoltaiki, jak również rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

  - Fotowoltaika - instalacja rzeczywista
  Instalacja ta umożliwia przeprowadzanie doświadczeń i praktycznych zadań montażowo-regulacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy instalatora.

  Elementy opisanego wyposażenia laboratorium widoczne są w galerii zamieszczonej poniżej. • Najczęściej zadawane pytania

  I. Kto musi posiadać certyfikat Instalatora?
   Każda firma z sektora energii odnawialnych, która zajmuje się wykonywaniem instalacji podpiętych do sieci. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i pojedynczych instalatorów.

  II. Komu może zostać wydany certyfikat instalatora OZE?
   Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:
   1. posiada:
    1. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    2. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
    3. udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
    4. świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt 2, lub
    5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;
   2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
   3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 20q ust. 1 lub w art. 20w, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;
   4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną,odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

  III. Jak uzyskać certyfikat?
   Proces uzyskania certyfikatu można przedstawić następująco:
   1. ukończenie szkolenia podstawowego właściwego dla danego źródła energii w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym
   2. zgłoszenie w UDT udziału w egzaminie na instalatora odnawialnych źródeł energii
   3. przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje instalatora OZE
   4. złożenie wniosku o wydanie certyfikatu OZE
   5. otrzymanie certyfikatu właściwego dla danego źródła energii
   6. rozpoczęcie wykonywania instalacji jako certyfikowany instalator OZE

  IV. Jaka jest cena szkolenia i egzaminu?
   Cena szkolenia realizowanego w Centrum OZE obecnie wynosi jedyne 1200 zł + 23%VAT
   Promocyjna cena obowiązuje aż do odwołania i obejmuje:
   • 3 dni szkolenia (piątek-niedziela)
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat
   • doradztwo
   • catering
   Koszt egzaminu zewnętrznego – państwowego przed Urzędem Dozoru Technicznego to: 756,69 zł brutto, koszt certyfikatu: 189,17 zł brutto.

   Dla grup zorganizowanych przygotowaliśmy dodatkowe rabaty na szkolenia - prosimy o kontakt telefoniczny 81 740 65 06 bądź
   e-mailowy: biuro@elpro.lublin.pl w celu dokonania indywidualnych ustaleń.

  IV. Jak długo trwają zajęcia?
   ELPRO Sp. z o.o. w ramach szkolenia podstawowego z zakresu systemów fotowoltaicznych prowadzi zajęcia w trakcie 3 dni (weekend) o ogólnej liczbie 24 godzin edukacyjnych:
   1. Zajęcia teoretyczne w liczbie 8 godzin edukacyjnych
   2. Zajęcia praktyczne w liczbie 16 godzin edukacyjnych
    W ramach zajęć praktycznych prowadzone są zarówno zajęcia laboratoryjne z zakresu umiejętności praktycznych dotyczących tematyki systemów fotowoltaicznych (w liczbie godzin edukacyjnych 10 godz.), jak i zajęcia projektowe w postaci warsztatów komputerowych (w liczbie godzin edukacyjnych 6 godz.). W celu realizacji ćwiczeń w trakcie warsztatów komputerowych dysponujemy następującymi oprogramowaniami:
    • PAJĄK (prod. Eaton Electric)
     Program wspomagający projektowanie i obliczenia w sieciach i instalacjach niskiego napięcia do 1000 V z wykorzystaniem aparatury rozdzielczej firmy Eaton Electric.
    • ZAJĄC (prod. własna)
     Program udostępniający narzędzia do obliczeń technicznych związanych z procesem doboru kabli, przewodów oraz zabezpieczeń w instalacjach niskiego napięcia.
    • GromExpert (prod. SPINPOL H.T.)
     Aplikacja do obliczania podstawowych parametrów nowoczesnych instalacji odgromowych, w tym również tych wykorzystywanych do ochrony systemów fotowoltaicznych. Pomaga oszacować poziom ochrony obiektu, wyliczyć odstępy iskrobezpieczne i kąty osłonowe.
    • SBC SwitchBoard Configurator (prod. Eaton Elecric)
     Oprogramowanie wspomagające dobór i wycenę różnego rodzaju rozdzielnic elektrycznych znajdujących się w ofercie handlowej firmy Eaton Electric.
    • XL PRO (prod. LEGRAND)
     Aplikacja wspomagająca sporządzanie dokumentacji projektowej rozdzielnic elektrycznych znajdujących się w ofercie handlowej firmy LEGRAND.
    • ArCADia-TERMO (prod. Intersoft)
     Program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz do obliczeń zapotrzebowania na energię, emisji zanieczyszczeń oraz kosztów utrzymania budynku. Aplikacja umożliwia również kompleksową analizę środowiskową i ekonomiczną inwestycji.
    • WP-OPT (prod. Termosoft)
     Oprogramowanie służące do obliczania i optymalizacji parametrów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Program umożliwia również szczegółową analizę ekonomiczną zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych.
    • AutoCAD (prod. Autodesk)
     Oprogramowanie przeznaczone do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania. Udostępnia zaawansowane narzędzia do tworzenia części rysunkowej projektu systemu.
 • Opinie uczestników

  Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Trener nie tylko posiadał specjalistyczną wiedzę, ale potrafił ją również przekazać. Polecam!
  Stanisław K.

  Ciekawie przeprowadzono zajęcia praktyczne. Dobrze wyposażone laboratorium. Każdy miał możliwość poćwiczyć.
  Waldemar K.

  Brałem udział w wielu szkoleniach. Tutaj widać, że szkolenia są dla ludzi a nie - ludzie dla szkoleń. Polecam tym, którym naprawdę zależy na konkretnej wiedzy i umiejętnościach.
  Bogdan S.

  Świetna kadra. Trener pomógł mi w pozyskaniu wiedzy oraz umiejętności, także w zakresie elektryki.
  Jakub J.

  Słuszny zakres szkolenia - kwalifikacje znacząco zwiększają szanse na wejście w branżę, to dobry początek.
  Marta P.

  Bardzo dobra atmosfera na szkoleniu, doświadczeni trenerzy i odpowiednia organizacja. Podkreśliłbym bardzo profesjonalne podejście wszystkich pracowników Ośrodka szkoleniowego ELPRO.
  Mateusz Z.

  Zrozumiale prowadzone zajęcia i ogólnie bardzo profesjonalnie.
  Damian B.
 • Ocena szkolenia wg uczestników

  4.9
  Instruktor/Trener: 5.0
  Materiały szkoleniowe: 4.7
  Urządzenia: 5.0
  Sala szkoleniowa: 4.4
  Program szkolenia: 5.0
  Ogólne wrażenia: 5.0


Firma ELPRO Sp. z o.o. jest jedną z pierwszych firm, która uzyskała akredytację UDT. 


 


Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea Elektro Spark VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)