Regulamin szkoleń


Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez ELPRO Sp. z o.o.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. (zwany dalej w regulaminie „ELPRO Sp. z o.o.”), warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, zasady płatności za usługi, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem serwisu www.elpro.lublin.pl jest ELPRO Sp. z o.o.
 3. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez ELPRO Sp. z o.o., a także akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

II. Definicje użyte w regulaminie

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Usługodawca – ELPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Stefczyka 32, NIP: 712-27-91-590, REGON: 432650605, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000015947
  Dane kontaktowe:
  Centrala firmy:
  20-151 Lublin, ul. Stefczyka 32
  tel.: 81 740 65 06
  fax: 81 740 65 08
  e-mail: biuro@elpro.lublin.pl
  Oddział Warszawa:

  03-828 Warszawa, ul. Mińska 63A
  tel.: 22 247 29 07
  fax: 22 247 29 77
  e-mail: biuro.warszawa@elpro.lublin.pl
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i zamawiająca Usługi za jego pośrednictwem.
 5. Uczestnik – osoba, która dokonała zgłoszenia i aktywnie bierze udział w szkoleniu.
 6. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w internecie, stworzona przez ELPRO Sp. z o.o. umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów informatycznych oraz treści opracowanych przez ELPRO Sp. z o.o. i realizację operacji handlowych przez internet, udostępniane przez ELPRO Sp. z o.o. pod adresami domenowymi do których prawa przysługują firmie ELPRO Sp. z o.o.

III. Warunki organizacji szkolenia

 1. Organizatorem szkoleń jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELPRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Stefczyka 32.
 2. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Zakres godzinowy szkoleń zawarty jest w opisie szkoleń. Okres realizacji pełnego szkolenia może być różny ze względu na fakt, że każdorazowo Usługodawca określa termin rozpoczęcia szkolenia, natomiast szczegółowy harmonogram jest ustalany z Uczestnikami na pierwszym spotkaniu.
 4. Cena szkolenia zawiera koszt materiałów szkoleniowych, serwis kawowy oraz napoje. Cena nie zawiera kosztów przejazdu ani noclegów uczestnika szkolenia.
 5. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
 6. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Usługodawcę można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
 7. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz wpływu zaliczki na konto Usługodawcy. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń lub nie zostaną poparte wpłatą zaliczki w odpowiednim terminie, będą umieszczane na liście rezerwowej.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia
  – zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia, terminu szkolenia, prowadzącego zajęcia
  – zmiany nie mogą dotyczyć: programu zajęć, liczby godzin, ceny szkolenia
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli:
  a) nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,
  b) z innych przyczyn organizacyjnych.
 11. W przypadku odwołania szkolenia przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem. Wpłacone kwoty są zwracane niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę, lub za zgodą Usługobiorcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę ELPRO Sp. z o.o.
 12. Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku braku zgłoszenia o rezygnacji ze szkolenia, wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.
 13. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest poprzez powiadomienie Usługodawcy pocztą elektroniczną, faksem lub listownie. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego pisma / e-maila.
 14. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.
 15. Usługobiorca może zamienić imię i nazwisko osoby delegowanej na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie www.elpro.lublin.pl oraz wpłynięcia na konto bankowe Usługodawcy wymaganej zaliczki. Zamówienie może zostać złożone również osobiście w biurze ELPRO Sp. z o.o. oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres: biuro@elpro.lublin.pl – zgodnie z warunkami określonymi przez Usługodawcę dla danej usługi.
 2. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego nie jest wystarczającym potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu – rezerwacja miejsca dla Usługobiorcy na określone szkolenie, będzie dokonana po wpłynięciu na konto bankowe Usługodawcy wymaganej zaliczki.
 3. Najpóźniej w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi, Usługobiorca zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w kwocie 100 zł netto plus podatek VAT wg stawki dotyczącej danego rodzaju szkolenia (dotyczy szkoleń komputerowych) oraz 100 zł netto plus podatek 23% VAT za każdą wybraną grupę energetyczną – w przypadku szkoleń na Uprawnienia energetyczne.
 4. W sytuacji zbyt dużej liczby chętnych do udziału w określonym szkoleniu, o kolejności zakwalifikowania się uczestników decyduje termin wpłynięcia na konto bankowe Usługodawcy wymaganej zaliczki.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, przesłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia oraz możliwe sposoby uiszczenia opłaty za Usługę.
 7. Usługobiorca najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia zostanie poinformowany telefonicznie, mailem lub za pomocą SMS-a o miejscu i godzinie rozpoczęcia szkolenia.
 8. Wszystkie ceny podawane na www.elpro.lublin.pl są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Podatek VAT należy naliczyć wg stawki dotyczącej danego rodzaju szkolenia. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych usług bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 9. Każde zamówienie złożone w Serwisie jest weryfikowane przez obsługę Serwisu. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brakuje w nim danych kontaktowych Usługobiorcy, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Usługobiorcę.
 10. Umowa może zostać rozwiązana przez ELPRO Sp. z o.o. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:a) bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Serwisu,b) użytkownik Serwisu narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa,c) użytkownik działa na szkodę Serwisu lub podmiotów trzecich.

V. Zasady prywatności w trakcie składania zamówienia na szkolenie:

 1. Administrator serwisu – Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które składają zamówienia na szkolenia.
 2. W momencie złożenia zamówienia, Usługobiorca:a) udostępnia następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres do korespondencji, dane do faktury, ewentualnie nazwę uczelni na której studiuje.b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin – właściciela serwisu szkoleniowego www.elpro.lublin.pl w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie zamówienia szkolenia, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: biuro@elpro.lublin.plc) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od ELPRO Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz.U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie Usługobiorcy przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 3. Dane użytkowników serwisu www.elpro.lublin.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera / e-mailingu do osób, które wyraziły na to zgodę.
 4. ELPRO Sp. z o.o nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Usługobiorców.

VI. Regulowanie należności za korzystanie z usług szkoleniowych

 1. Usługobiorca składając zamówienie zobowiązuje się do uregulowania pełnej opłaty za korzystanie z zamówionej usługi. Zwolniony z opłaty jest tylko wówczas, gdy dokona rezygnacji z usługi zgodnie z wytycznymi regulaminu.
 2. Najpóźniej w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi, Usługobiorca zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w kwocie 100 zł netto plus podatek VAT wg stawki dotyczącej danego rodzaju szkolenia (dotyczy szkoleń komputerowych) oraz 100 zł netto plus 23% VAT za każdą wybraną grupę energetyczną – w przypadku szkoleń na Uprawnienia energetyczne.
 3. Usługobiorca dokonując zgłoszenia, może dokonać jednorazowej wpłaty pełnej należności, pomijając wpłatę zaliczki.
 4. Opłatę za korzystanie z usług firmy ELPRO Sp. z o.o. można uregulować następująco:
  a) płatność online – z wykorzystaniem systemu płatności internetowych Przelewy24. Przelew środków odbywa się bezpośrednio przez stronę internetową  www.elpro.lublin.pl, połączoną z systemem Przelewy24, który umożliwia przekierowanie Usługobiorcy do strony internetowej wybranego banku. W celu zrealizowania przelewu, należy sprawdzić czy bank, z którego chcemy dokonać płatności znajduje się na liście banków obsługiwanych przez Przelewy24.
  b) zwykły przelew na konto bankowe: PKO BP S.A. 9 Oddział w Lublinie  83 1020 3176 0000 5102 0060 1716
  W tytule przelewu wymagane są następujące dane: imię, nazwisko, rodzaj i termin szkolenia.
  c) gotówką lub karta płatniczą w biurze ELPRO Sp. z o.o.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje można zgłaszać Usługodawcy w formie pisemnej, na adres Usługodawcy wskazany w regulaminie, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) nazwę / Imię i nazwisko Usługobiorcy
  b) adres siedziby / zamieszkania Usługobiorcy
  c) przedmiot reklamacji
  d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
  e) oczekiwania Usługobiorcy wobec Usługodawcy
 3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni roboczych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2 Usługodawca wyznaczy Usługobiorcy 7-dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

VIII. Prawa i odpowiedzialność

 1. Serwis www.elpro.lublin.pl zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do strony spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane nie działaniem Serwisu.
 3. Usługodawca, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności informacji zawartych w Serwisie, jednak nie odpowiada wobec Usługobiorcy ani osób trzecich za szkody wynikłe z nieścisłości w treści utworów w nich zawartych.
 4. Treść regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
 5. ELPRO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 6. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu lub usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. Niniejsza oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Usługobiorcą związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby ELPRO Sp. z o.o.

Napisz lub zadzwoń - formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

81 740 65 06

lub napisz do nas:
Masz pytanie?
Napisz lub zadzwoń