Uprawnienia energetyczne

 

 

 

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie z zakresu:
Uprawnienia energetyczne:
elektryczne - G1
cieplne - G2
gazowe - G3


 

 

 


 • INFORMACJE OGÓLNE

  CEL SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń energetycznych umożliwiającymi spełnienie ciągle rosnących wymagań. Uczestnik uzyskuje Państwowe Uprawnienia Energetyczne na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
  1. ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń energetycznych
  2. zdobył niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu budowy instalacji elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych
  3. potrafił zastosować nabytą wiedzę w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji energetycznych.

  GRUPA DOCELOWA Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się montażem, serwisem, obsługą oraz przeglądami okresowymi urządzeń i instalacji energetycznych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zwłaszcza osoby, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, jak również zapraszamy osoby, którzy chcą ubiegać się po raz pierwszy o uprawnienia państwowe.
 • PROGRAM SZKOLENIA

  LP Uprawnienia energetyczne /8h/
  1. Przepisy techniczno-budowlane 2h
  1) Uprawnienia w budownictwie
  2) Prawo budowlane
  3) projekt budowlany
  4) Dokumentacja techniczna
  5) Zakres i forma dokumentacji projektowej
  6) Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
  7) BHP w budownictwie
  2. Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne 2h
  1) Rozwiązania techniczne stosowane w instalacjach elektrycznych
  2) Ochrona przeciwpożarowa
  3) Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
  3. Urządzenia, instalacje cieplne i gazowe 4h
  1) Paliwa gazowe
  2) Uwagi na temat rozwiązań projektowych i prac odbiorowych
  3) Uwagi dotyczące postanowień warunków technicznych
  4) Zasady ogólne prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach gazowych
  5) Protokoły badań instalacji gazowej
  4. Egzamin kwalifikacyjny przed uprawnioną Komisją Kwalifikacyjną

   

 • PROPONOWANY ZAKRES UPRAWNIEŃ

  Standardowo oferujemy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień do montażu, obsługi, konserwacji, naprawy oraz remontu następującego rodzaju instalacji i urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych.

  LP Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV
  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV
  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
  5. urządzenia elektrotermiczne
  6. urządzenia do elektrolizy
  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  8. elektryczna sieć trakcyjna
  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt 1-9

   

  LP Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

   

  LP Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
  i zużywające paliwa gazowe:
  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  9. turbiny gazowe
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

 

ZAŚWIADCZENIA

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed państwową Komisją Kwalifikacyjną, w wyniku którego uczestnik otrzymuje „Świadectwa kwalifikacyjne”, umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru
w zakresie grupy elektrycznej, cieplnej lub gazowej.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


ANKIETA

Uczestnicy na zakończenie szkolenia, wypełniają ankietę on-line na portalu „Ankiety ELPRO”, oceniającą zawartość merytoryczną szkolenia.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Koźmian R., Węgierek P.: Uprawnienia energetyczne. Eksploatacja oraz Dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych, gazowych, s. 132. Wyd. ELPRO Sp. z o.o., Lublin, 2015, ISBN: 978-83-64492-00-6

 • Koźmian R., Węgierek P.: Uprawnienia elektryczne. Budowa, eksploatacja i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV, s. 132. Wyd. ELPRO Sp. z o.o., Lublin, 2015, ISBN: 978-83-64492-01-3

 • Koźmian R., Węgierek P.: Urządzenia Energetyczne. Sprawdzanie stanu technicznego oraz efektywności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, s.208. Wyd. ELPRO Sp. z o.o., Lublin, 2015, ISBN: 978-83-64492-10-5

 • Płyta CD Uprawnienia energetyczne. Eksploatacja oraz Dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych, gazowych"

 • Płyta CD Uprawnienia elektryczne. Budowa, eksploatacja i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV"

 • Płyta CD Urządzenia Energetyczne. Sprawdzanie stanu technicznego oraz efektywności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"

 • Uprawnienia energetyczne - prezentacja multimedialna

 

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie ma formę wykładów. Organizowane są we współpracy z wiodącymi firmami branży instalacyjnej i odbywają się cyklicznie
na terenie całego kraju. Więcej informacji na temat szkolenia znajdziecie Państwo na stronie: www.elpro.lublin.pl/szkolenia

 

Szkolenie jest odpłatne. Koszt udziału obejmuje specjalistyczne wykłady oraz materiały szkoleniowe i jest uzależniony od ilości wybranych „Grup” urządzeń i instalacji. W celu uzyskania „Świadectw kwalifikacyjnych” należy przystąpić do egzaminów z zakresu eksploatacji „E” i/lub dozoru „D”, co wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie na konto ELPRO zaliczki w odpowiedniej wysokości. Pozostałą część opłaty można uregulować gotówką, kartą płatniczą lub przelewem w dniu szkolenia. Ze szczegółową kalkulacja kosztów szkolenia i egzaminów mogą Państwo zapoznać się klikając w napis "Zgłoś się" obok odpowiedniego szkolenia.


Korzystając z zamieszczonej poniżej mapy Polski, prosimy wybrać interesujące Państwa województwo. Po kliknięciu w jego obszar wyświetli się lista wszystkich szkoleń dotyczących "Uprawnień energetycznych" jakie są tam przewidziane w najbliższym czasie. Termin i miejsce szkolenia podane są również w tabeli na dole strony, która obejmuje wykaz szkoleń organizowanych na terenie całego kraju.

Termin

Rodzaj szkolenia

Miejsce

Miasto

Dostępność

Zapisy

2017-10-18 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Brak wolnych miejsc
2017-10-18 Uprawnienia energetyczne OMR STUDIO Monika Uliasz, ul. Lwowska 47 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-19 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Kościuszki 46 Będzin Wolne miejsca Zgłoś się
2017-10-20 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Długosza 41/47 Wrocław Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-10-21 Uprawnienia energetyczne Zakład elektryczno-Budowlany REWAJ, Lubieszów106 Nowa Sól Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-10-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-10-27 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-11-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Dzialkowa 121B Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-16 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Lutycka 11/5 Poznań Ostatnie miejsca Zgłoś się
2017-11-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Podmiejska 24 Gorzów Wielkopolski Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-21 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Czyżewskiego 52 k Bełchatów Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-22 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Wolności 127 Jelenia Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-23 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zimna 1 Zielona Góra Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-24 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2017-11-30 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-07 Uprawnienia energetyczne GRAST & MTB Sp. z o.o., ul. Okulickiego 21 Piaseczno Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-08 Uprawnienia energetyczne FEMAX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Szczęśliwa 25 Gdańsk Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-09 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Chrobrego 135/137 Toruń Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-13 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Batalionów Chłopskich 82 Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-14 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Przemysłowa 55 Tychy Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-15 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Poznańska 12 Legnica Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-21 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Mińska 63A Warszawa Wolne miejsca Zgłoś się
2017-12-22 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2018-01-10 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Instalatorów 3 Rzeszów Wolne miejsca Zgłoś się
2018-01-11 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Zawiła 56 Kraków Wolne miejsca Zgłoś się
2018-01-12 Uprawnienia energetyczne MATEX Sp. z o.o., ul. Elektryczna 5 Głogów Wolne miejsca Zgłoś się
2018-01-17 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Batalionów Chłopskich 82 Kielce Wolne miejsca Zgłoś się
2018-01-18 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Tarnogórska 215 Gliwice Wolne miejsca Zgłoś się
2018-01-19 Uprawnienia energetyczne TADMAR, ul. Długosza 41/47 Wrocław Wolne miejsca Zgłoś się
2018-01-26 Uprawnienia energetyczne ELPRO Sp. z o.o., ul. Stefczyka 32 Lublin Wolne miejsca Zgłoś się
2018-02-02 Uprawnienia energetyczne BASCO, ul. Inwestorów 4 Mielec Wolne miejsca Zgłoś się


 

<table style="margin: 20px 0px 0px 30px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #365f91; color: #ffffff;">
<td>LP</td>
<td style="text-align: center;"><strong>Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">1.</td>
<td>urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">2.</td>
<td>urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">3.</td>
<td>urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">4.</td>
<td>zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">5.</td>
<td>urządzenia elektrotermiczne</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">6.</td>
<td>urządzenia do elektrolizy</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">7.</td>
<td>sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">8.</td>
<td>elektryczna sieć trakcyjna</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">9.</td>
<td>elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">10.</td>
<td>aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń<br /> i instalacji wymienionych w pkt 1-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="margin: 20px 0px 0px 30px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #365f91; color: #ffffff;">
<td>LP</td>
<td style="text-align: center;"><strong>Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">1.</td>
<td>kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">2.</td>
<td>sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">3.</td>
<td>turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">4.</td>
<td>przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">5.</td>
<td>urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">6.</td>
<td>pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">7.</td>
<td>sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">8.</td>
<td>urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">9.</td>
<td><span style="text-decoration: line-through;">piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">10.</td>
<td>aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table style="margin: 20px 0 0 30px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #365f91; color: #ffffff;">
<td>LP</td>
<td style="text-align: center;"><strong>Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące<br /> i zużywające paliwa gazowe:</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">1.</td>
<td><span style="text-decoration: line-through;">urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">2.</td>
<td><span style="text-decoration: line-through;">urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">3.</td>
<td>urządzenia do magazynowania paliw gazowych</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">4.</td>
<td>sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">5.</td>
<td>sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">6.</td>
<td>urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">7.</td>
<td>urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">8.</td>
<td>przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">9.</td>
<td>turbiny gazowe</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; background-color: #365f91; color: #ffffff;">10.</td>
<td>aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />

Jeśli masz pytanie - napisz!

  * - pola wymagane
Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
(min. 9 cyfr)
E-mail:*
Temat:*
Treść:*
Wpisz liczbę 213810
bez ostatnich 3 cyfr:*
 

      Zadaj pytanie

strefa klienta elpro

Uniwersytet warszawski Uniwersytet warszawski Politechnika Lubelska Inkubator PL EL-BA Technology Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Katolicki Uniwersytet Lubelski Best Wat Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości WAT Syntea VCC Eaton erterm PSB vinsar Basco femax grast matex tadmar Therm instal acad
Kopiowanie i przetwarzanie w jakiejkolwiek formie treści oraz materiałów zawartych na stronie bez pisemnego pozwolenia firmy ELPRO Sp. z o.o. jest zabronione.
(podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami)